24 Mei 2018

Perihal Kostum Pekerja

Konveksi Jakarta Surewi tait u k yuunehpaungg kyaungg aahphaae aahcanyya eat lhuutsharrmhu htellmhar parwainnay hcainaatwin aahpwalaahcaee taithkueat aahpwalwainmyarr k waatsain aawaataahcarr aamyoeaahcarr taithkuhpyitpartaal . hkayatsait yuunehpaungg aamyarrsone makyaarhkan tahkyahoet aalotehkwin nhaint kyaunggmyarr nhaint aakyain htaung aatwinshi aakyainsarr thoet k, htokaeshoetsaw rell, aarayypaw n saungmhu myarr nhaint lonehkyuanrayy a hcaung aahpyit laatnaatkinetauthpwalmyarr nhaint hcaitrayy tawaat aahpwalaahcaeemyarr k waatsain naykyasai . aahkyahoet ninenganmyarrtwin aahkyahoet nae aahkyarr aararshimyarr laee mimithoeteat lotengaann tarwaanmyarr aatwat yuunehpaungg waatsain; htokaeshoetsaw aamayrikaanpyihtaunghcu pyishukyannmarrayy waansaungmhu shoetmahote pyinsait htarnamhauu myarreattarwaan Corps eat hpyitraut hpyitpartaal . mahotetae aahpwalwainmyarr yuunehpaungg waatsain raan a bhhoet a htokaeshoetsaw relltauthpwal aahpyit aahkyahoetsaw aahpwalaahcaeemyarr, sai tararrmawain hpyitninesai . aalotesamarrmyarr taithkartaitran twin yuunehpaungg shoetmahote t u taee sabhaw sabhar shoetmahote aahkyarr eat kaw po rate aawaataahcarr waatsain . tait u yuunehpaungg waatsain raan loaautsai aalotesamarrmyarr laatle aalotesamarrmyarr, bhan nhaint hcartite aalotesamarrmyarr, aamyarrpyisuu lonehkyuanrayy nhaint kyannmarrayyhcaungshoutmhu lotesarrmyarr, a pyaar kaw n htam, kyannmarrayy kalaut aatwat puggolrayy saintaannsarar, nwayrarse hcahkaannmyarr, aasaatkaal samarr, tanhkarr hcawng, aamyarrsone n htam, karr swal hkyinn nhaint htarautkarr yarin maungg myarraatwat saintaannphoethkyaparwainsai , laykyaunggline waanhtammyarr nhaint aarrlautraat aaw p ray tar myarr nhaint bharr, hcarrsoutsine nhaint hotaalwaanhtam . i a aahpwalaahcaeemyarr k yuunehpaungg myarr aasonepyumhu ko makyaarhkan kone aamhaattansiut myarr nhaint tait u hcan kawporayyshinn poneriut hpwanhpyaoe sell aatwat kyaoehcarr aarrhtotemhu painhpyitsai darpaymay laee yuunehpaungg waatsain raan loaautsaw waanhtammyarr aapaw aarayykyeesaw saatroutmhu shipartaal . n htam a hcain aamyaell a sainn ko a pyi a w yuunehpaungg m r hpyitkya pyee naytone pell suuthoetrae hkarr paann myarrtwin aahpwalaahcaee kohcarrpyu hcain aamyaell, aahpwalaahcaeemyarr k payyaaut waathconemyarr waatsain mapyu hcay hkyinn nghaar a bhaal kyount sosaw wawharrako yuunehpaungg a htainmyin mhar hcaysaw hpyitninesai . Rafaeli & Pratt (1993) k hcaeeronerayy hcarr sain yain aapaw panyarsainnhait aalote tait hcakk ant aahpyit t u taee shu htaungnhaint Conspicuous aahpyit tuunye naymhu mha hcarr sain yaineat ( taitsarrtaee hpyittaihkyinn) rainywhaann . aarrlone aanaatraung ko waatsain n htam, upamar, de conspicuous pawlar ishoet mimithoeteat hkarr paann ko sar suuthoetrae aaswinaapyin eata raung aatwat mahotebhell၎inneat features twayaatwat waathcone hpyitpartaal sawlaee aahpwalaahcaee ko kohcarrpyu lain mai . Pratt & Rafaeli, (1997) hcarr sain yain ko kohcarrpyu kyaungg pomo naat shine aadhipparalmyarr aahtoutaahtarrtwayko aakyaunggko ronekaanmhumyarr aahpyit hcaeeronerayy hcarr sain yain aakyaungg koan htam myarr nhaint hceman hkaant hkwal mhu a kyarr ronekaanmhumyarr hpawpyahkaesai . htoa Pratt & Rafaeli (2001) tait u saatswalrayy saddarshoet coalesce payysaw aahpwalaahcaeemyarr aatwat sain kay t myarr nhaint a pongya a myarreat pokyeetae set ko tait u aahpyit hcarr sain yain hpawpyahkaesai . Perihal Kostum Pekerja

Tidak ada komentar:

Posting Komentar